Ενημερώθηκε: 06 Ιουλίου 2023

   
 
 


 
Προϊόντα:
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
ΚΕΝΑΚ ΜΕΣΑ ΣΤΟ
AutoCAD

 
Τα Βήματα για μια Ενεργειακή Μελέτη Κ.ΕΝ.Α.Κ.
 
 

Απλή και οργανωμένη διαδικασία
Οι εργασίες είναι ομαδοποιημένες και συγκεντρωμένες. Υπάρχουν εννέα διαδοχικές εντολές. Κάθε εντολή  ενεργοποιεί ένα
menu ή μία παλέτα που περιέχει όλα τα δεδομένα.

 
Πολλές κατηγορίες χρήσεων
Αν το θέμα έχει πολλές χρήσεις, μπορείτε να το αντιμετωπίσετε ως ένα
project και να ζητήσετε διαδοχικά αποτελέσματα για έλεγχο κατάταξης ανά χρήση.
 

1.  Συμπλήρωση στοιχείων έργου και προτιμήσεων

 Συμπλήρωση των δεδομένων του έργου: είδος και θέση κτιρίου, θέση βορρά κλπ.
 Επιλογές προτιμήσεων (αρχικών ρυθμίσεων) που επιταχύνουν την εισαγωγή δεδομένων. Σε μεγάλα θέματα, μπορείτε να προ-επιλέξετε τύπους τοίχων, κουφωμάτων κλπ, ώστε κάθε φορά που εισάγετε νέο κούφωμα να λαμβάνει αυτόματα τον προεπιλεγμένο τύπο.

 

2.  Δήλωση ορόφων, θερμικών Ζωνών, ΜΘΧ, ΗΧ

 Τοποθέτηση σε ένα αρχείο AutoCAD όλων των σχεδίων των ορόφων, δίπλα-δίπλα.
 Δήλωση ορόφου ή ορόφων.
 Καταχώρηση θερμικών Ζωνών, ΜΘΧ, ΗΧ και Φωταγωγών για κάθε όροφο με ένα "κλικ".
 Συμπλήρωση ιδιοτήτων κάθε θερμικής Ζώνης: στάθμη, ύψος, χρήση κλπ.
 Δυνατότητα προσάρτησης περιγράμματος από μία ζώνη σε άλλη. Δυνατότητα μετατροπής Ζώνης σε Μ.Θ.Χ. ή Η.Χ. και το αντίστροφο. Αυτόματη ενημέρωση όλων των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

 

3.  Δήλωση συνοριακών επαφών, σκιάστρων και μακρινών εμποδίων

 Επαφές με όμορα ή με τμήματα του κτιρίου που είναι εκτός μελέτης, με ένα "κλικ".
 Ένα "κλικ" για κάθε πρόβολο, τέντα ή περσίδα.
 Ένα "κλικ" για κάθε μακρινό εμπόδιο.

Δεν χρειάζεται να υπολογίσετε συντελεστές. Όλα υπολογίζονται αυτόματα.

 

4.  Δήλωση δομικών στοιχείων κελύφους ανά όροφο

 Όλοι οι τοίχοι καταχωρούνται αυτόματα.
 Με διαδοχικά "κλικ" δείχνετε όλα τα υποστυλώματα.
 Οι δοκοί καταχωρούνται αυτόματα βάσει αρχικών ρυθμίσεων.
 Με διαδοχικά "κλικ" δείχνετε όλα τα κουφώματα.
 Αυτόματη ανίχνευση δαπέδων και οροφών.
 Τύποι αδιαφανών & διαφανών δομικών στοιχείων. Δημιουργία νέων ή τροποποίηση υπαρχόντων.

 

5.  Έλεγχος θερμογεφυρών

 Το AutoKENAK υπολογίζει αυτόματα τη θέση και τον τύπο των πραγματικών θερμογεφυρών που διαμορφώνονται από το κέλυφος, σε συνδυασμό με τις διαστρωματώσεις των υλικών στις θέσεις που συμβάλλουν. Επίσης αναγνωρίζει όλες τις θερμογέφυρες μεταξύ των ορόφων.
 Προβάλλει την κάθε θερμογέφυρα στην θέση που έχει στην κάτοψη για πλήρη εποπτεία.
 Σας επιτρέπει να αλλάξετε μια θερμογέφυρα με μερικά "κλικ".

 

6.  Συστήματα

 Δήλωση συστημάτων κτιρίου ανά θερμική ζώνη.
 Δυνατότητα αντιγραφής συστημάτων από ζώνη σε ζώνη και τροποποιήσεις.
 Δυνατότητα να εισάγονται οι τιμές του Κτιρίου Αναφοράς αυτόματα, ανάλογα με τη χρήση της ζώνης.
 Υπολογισμός απαιτούμενου ημερήσιου φορτίου Qd για ΖΝΧ. Υπολογισμός Vstore και Pn για λέβητα καυστήρα ΖΝΧ. Πίνακες μέσου ημερήσιου θερμικού φορτίου ανά μήνα.
 Υποσύστημα υπολογισμού ηλιακών συλλεκτών για κάλυψη ΖΝΧ. Δυνατότητα να έχετε διαφορετικού τύπου και κλίσης συλλέκτες ανά θερμική ζώνη. Παρέχονται πίνακες ανά μήνα για: απαιτούμενο φορτίο και ποσοστό κάλυψης ΖΝΧ που σας βοηθούν να κάνετε τις βέλτιστες επιλογές και ρυθμίσεις στους ηλ. συλλέκτες. Επίσης πίνακες μέσης μηνιαίας ηλιακής ακτινοβολίας σε οριζόντιο και κεκλιμένο επίπεδο σε οποιονδήποτε προσανατολισμό, ανά ζώνη.

 

7.  Αποτελέσματα - Κατάταξη ανά κατηγορία χρήσης

 Αυτόματος υπολογισμός των Um και Umax.
 Μεγάλα έργα και βασικές κατηγορίες χρήσης: το AutoKENAK ακολουθεί την ΤΟΤΕΕ-1 παρ. 1.3 και 1.5 και ομαδοποιεί αυτόματα τις χρήσεις των θερμικών ζωνών στον έλεγχο της ενεργειακής κατάταξης και μπορεί να εκδίδει ένα XML ανά βασική κατηγορία χρήσης, για έλεγχο. Οι έλεγχοι συνοριακών επαφών των Θ. Ζωνών με Μ.Θ.Χ. και Η.Χ. του κτιρίου γίνονται αυτόματα.
 Μεγάλα έργα και περιορισμοί ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ: Σε μεγάλα έργα μπορούν να γίνονται αυτόματες συγχωνεύσεις τιμών ώστε να είναι δυνατή η επίλυση παρακάμπτοντας τους περιορισμούς των 200 δομικών στοιχείων ανά κατηγορία, του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ. Οι τρόποι συγχώνευσης επιλέγονται από πίνακα του προγράμματος.
 Προαιρετική δημιουργία αρχείου XML ανά βασική χρήση για έλεγχο στο πρόγραμμα ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ.
 Παρέχεται πίνακας (report) επιμετρήσεων ανά τύπο και ανά όροφο των τοίχων, υποστυλωμάτων, δοκών, κουφωμάτων, οροφών, δαπέδων κλπ.

 

8.  Σχέδια ενεργειακής μελέτης

 Αυτόματη δημιουργία όλων των σχεδίων: ηλιακού κύκλου, μακρινών εμποδίων, προβόλων, πλευρικών εμποδίων, θερμογεφυρών. Αυτόματη δημιουργία των αντίστοιχων πινάκων.
 Τα σχέδια δημιουργούνται μέσα στο AutoCAD, με δυνατότητα ρύθμισης της κλίμακας. Τοποθετούνται σε συγκεκριμένα layers ανά κατηγορία και ανά όροφο. Ο έλεγχος των layers μπορεί να γίνεται ελεύθερα από το AutoCAD ή ανά κατηγορία από το AutoKENAK.

Δείτε μερικά από τα σχέδια που δημιουργούνται αυτόματα από το AutoKENAK μέσα στο AutoCAD:
  Αναπτύγματα Όψεων
  Σκίαση από Προβόλους
  Σκίαση από Μακρινά Εμπόδια
  Πίνακες σκιασμού από Πλευρικά Εμπόδια
  Θερμογέφυρες Εσωτ/Εξωτ. Γωνίας
  Θερμογέφυρες Υποστυλωμάτων
  Θερμογέφυρες Κουφωμάτων
  Θερμογέφυρες Οροφής
  Σχέδιο Ηλιακού Κύκλου
 

9.  Τεύχη για Θερμομονωτική επάρκεια και για Ενεργειακή απόδοση

 Αυτόματη δημιουργία των δύο τευχών σε μορφή DOC ή PDF.
 Δυνατότητα να τροποποιείτε τα κείμενα τεκμηρίωσης κάθε ενότητας, πριν ή μετά από την δημιουργία των τευχών. Τα οριστικά κείμενα αποθηκεύονται μέσα στο αρχείο της κάθε μελέτης (dwg).
 Το τεύχος ενεργειακής απόδοσης διαρθρώνεται όπως η πρότυπη μελέτη, δηλαδή πρώτα τα γενικά, ακολουθούν οι βασικές κατηγορίες χρήσης με πίνακες ανά θερμική ζώνη και τέλος τα αποτελέσματα κατάταξης.

Αναπτύγματα όψεων:
 Αυτόματη δημιουργία των όψεων (ανάπτυγμα) κάθε ορόφου σε μορφή σκαριφήματος με διαστάσεις. Στα σκαριφήματα ξεχωρίζουν τα κουφώματα και ο Φ.Ο. με διαφορετική σήμανση.
 Τα σχέδια όψεων δημιουργούνται αυτόματα μέσα στο AutoCAD ανά όροφο σε συγκεκριμένα layers και με δυνατότητα ρύθμισης της κλίμακας.

 Εντολή δημιουργίας αρχείου JPG (ή png) από τα σκαριφήματα όψεων ή από οποιοδήποτε τμήμα του σχεδίου σας. Αυτή η εξαιρετική εντολή σας βοηθάει να εμπλουτίσετε τα τεύχη της Ενεργ. Μελέτης με τα σχέδιά σας, εισάγοντας απλά το κάθε αρχείο JPG στη θέση που επιθυμείτε.

Ακολουθούν δείγματα τευχών όπως ακριβώς δημιουργήθηκαν αυτόματα από το AutoKENAK χωρίς καμία άλλη επέμβαση ή διαμόρφωση. Αφορούν μεγάλο κτιριακό συγκρότημα εκπαιδευτικού προσανατολισμού.
  Τεύχος Θερμομονωτικής Επάρκειας
  Τεύχος Ενεργειακής Απόδοσης