Ενημερώθηκε: 06 Ιουλίου 2023

 

 
Προϊόντα:
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
ΚΕΝΑΚ ΜΕΣΑ ΣΤΟ
AutoCAD

 
Σύμβαση συνδρομής
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ “AutoKENAK

ΣΥΝΔΡΟΜΗ Ή ΜΙΣΘΩΣΗ

Η παρούσα σύμβαση εμφανίζεται κατά τη διαδικασία εγκατάστασης του λογισμικού AutoKENAK στον υπολογιστή σας. Κάνοντας “κλικ” στην επιλογή “Αποδέχομαι”, δηλώνετε ότι συμφωνείτε με όλους τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι διέπουν τη χρήση από εσάς, τον Συνδρομητή ή Μισθωτή, της διαδικτυακής υπηρεσίας “AutoΚΕΝΑK” (εφεξής “η Υπηρεσία”), όπως αυτή παρέχεται από την εταιρεία ART Ε.Π.Ε. προς τους Συνδρομητές της μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:
www.art-cad.gr/AutoKenak.htm.

Η Υπηρεσία περιλαμβάνει: την παροχή του λογισμικού AutoKENAK το οποίο εγκαθίσταται στον υπολογιστή του Συνδρομητή ή Μισθωτή και την διαδικτυακή παροχή προς τον Συνδρομητή ή Μισθωτή άδειας χρήσης του εν’ λόγω λογισμικού.

Εάν ο Συνδρομητής ή Μισθωτής είναι νομικό πρόσωπο, το δικαίωμα σύναψης της παρούσας σύμβασης έχει ο εκάστοτε νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου.

1.       ΟΡΙΣΜΟΙ

Εταιρεία είναι η ART Architectural Technology – Εταιρεία Αρχιτεκτονικών Εφαρμογών (ART Ε.Π.Ε.) και εδρεύει στην Αθήνα. Η Εταιρεία χορηγεί στον συνδρομητή το δικαίωμα χρήσης του λογισμικού “AutoKENAK” σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης.

Συνδρομητής είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποδέχεται τους όρους της παρούσας σύμβασης και λαμβάνει έναντι τιμήματος το δικαίωμα χρήσης της Υπηρεσίας.

Μισθωτής είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποδέχεται τους όρους της παρούσας σύμβασης και λαμβάνει έναντι τιμήματος το δικαίωμα χρήσης της Υπηρεσίας ως μίσθωση συγκεκριμένου χρόνου χωρίς δικαίωμα ανανέωσης, αλλά με δικαίωμα σύναψης νέας μίσθωσης μετά από το πέρας της προηγούμενης.

Λογισμικό είναι το λογισμικό “AutoKENAK” (software) που εγκαθίσταται στον υπολογιστή του Συνδρομητή ή Μισθωτή καθώς και οι κωδικοί ασφαλείας ή ενεργοποίησής του.

Υπηρεσία είναι η παροχή του Λογισμικού και η διαδικτυακή παροχή άδειας για τη χρήση του σε έναν υπολογιστή.

Ημερομηνία Εγγραφής ή Έναρξης είναι η ημερομηνία κατά την οποία ο Συνδρομητής ή Μισθωτής ολοκληρώνει τη διαδικασία παραγγελίας και αποκτά πρόσβαση στην Υπηρεσία.

Διάρκεια και Ανανέωση Συνδρομής: είναι οι έννοιες που περιγράφονται στο άρθρο 4 της παρούσας σύμβασης.

Διάρκεια Μίσθωσης: η έννοια περιγράφεται στο άρθρο 4 της παρούσας σύμβασης.

2.       ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Η πνευματική ιδιοκτησία του Λογισμικού και τα συναφή δικαιώματα ανήκουν αποκλειστικά στο φορέα που το δημιούργησε (ART Ε.Π.Ε.). Ο Συνδρομητής ή Μισθωτής υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία και το Λογισμικό μόνο για δικές του ανάγκες, χωρίς να έχει δικαίωμα μεταβίβασης με καθ’ οιονδήποτε τρόπο, σε τρίτους δωρεάν ή μη, ή για εμπορική εκμετάλλευση.

    Ειδικότερα ο Συνδρομητής ή Μισθωτής υποχρεούται:

  • να μην αντιγράψει το Λογισμικό παρά μόνο για ένα αντίγραφο ασφαλείας (backup),

  • να μην αντιγράψει το Λογισμικό σε μέσα που επιτρέπουν την αναπαραγωγή του, να κάνει ότι μπορεί για να μείνουν ανέπαφα τα αντίγραφα του Λογισμικού από τρίτους που θέλουν να τα αποκτήσουν και να καταστρέφει κάθε αντίγραφο που δεν χρειάζεται.

    Γενικότερα συμφωνείται ότι:

  • απαγορεύεται ρητά η από τον αγοραστή αναδημοσίευση, ή αναπαραγωγή εν όλω ή εν μέρει του Λογισμικού με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο και για οποιαδήποτε χρήση κατά παράβαση των νόμων και των κανόνων του Ελληνικού και διεθνούς δικαίου.

  • απαγορεύεται η εκμίσθωση η εν γένει παραχώρηση της χρήσης, υπό οποιαδήποτε μορφή, του Λογισμικού.

  • απαγορεύεται η αντίστροφη εκπόνηση (reverse engineering) , η απομεταγλώττιση (decompilation) και η αποκωδικοποίηση (disassembly) του Λογισμικού.

 3.       ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η Εταιρεία χορηγεί στον Συνδρομητή ή Μισθωτή το δικαίωμα χρήσης της Υπηρεσίας υπό τους όρους της παρούσας σύμβασης. Το δικαίωμα αυτό είναι περιορισμένο, μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο.

Το δικαίωμα χρήσης χορηγείται και με τους παρακάτω πρόσθετους όρους:

α.  Η Υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο από έναν υπολογιστή κάθε φορά. Αν οι ανάγκες του Συνδρομητή ή Μισθωτή απαιτούν ταυτόχρονη χρήση σε περισσότερους υπολογιστές, θα πρέπει να προμηθευτεί ισάριθμες Συνδρομές ή Μισθώσεις.
β. Το Λογισμικό επιτρέπεται να είναι εγκατεστημένο σε δύο το πολύ υπολογιστές.
γ. Το κέντρο ελέγχου της Εταιρείας χορηγεί μέσω του διαδικτύου την άδεια χρήσης της Υπηρεσίας σε όποιον από τους δύο υπολογιστές την ζητήσει. Όταν γίνει αποδέσμευση της άδειας από τον ένα υπολογιστή, μπορεί να την λάβει ο έτερος υπολογιστής.
δ. Ο Συνδρομητής ή Μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του Λογισμικού και των κωδικών ασφαλείας που του παρέχονται από την Εταιρεία. Είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνος για τις ενέργειες που γίνονται με χρήση του Λογισμικού και των κωδικών του ασφαλείας. Ο Συνδρομητής ή Μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα να ενημερώνει αμέσως την Εταιρεία σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή του μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Υπηρεσίας που αφορά τον δικό του λογαριασμό.

4.       ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ.

ΣΥΝΔΡΟΜΗ
Η Συνδρομή χορηγείται στον Συνδρομητή εφόσον έχει προηγηθεί εγγραφή του στο κέντρο ελέγχου της Εταιρείας και εφόσον έχει εξοφληθεί η συνολική αξία της. Η διάρκεια της Συνδρομής είναι ο αριθμός των μηνών που θα οριστούν κατά τη διαδικασία παραγγελίας της Συνδρομής (συνήθως 12). Η Συνδρομή δεν ανανεώνεται αυτόματα κατά τη λήξη της. Ο Συνδρομητής, εφόσον το επιθυμεί, θα πρέπει να ανανεώσει τη συνδρομή του πριν από τη λήξη της. Το Λογισμικό ενημερώνει τον χρήστη όταν η Συνδρομή βρίσκεται στον τελευταίο μήνα ισχύος της.

Μετά από τη λήξη της Συνδρομής και εφόσον δεν έγινε ανανέωση εμπροθέσμως και νομοτύπως, η Υπηρεσία παύει να χορηγείται. Ο Συνδρομητής διαγράφεται από το κέντρο ελέγχου μετά πάροδο 180 ημερών από τη λήξη της Συνδρομής.

ΜΙΣΘΩΣΗ

Η Μίσθωση χορηγείται στον Μισθωτή εφόσον έχει εξοφληθεί η συνολική αξία της. Η διάρκεια της Μίσθωσης είναι ο αριθμός των μηνών που θα οριστούν κατά τη διαδικασία παραγγελίας της Μίσθωσης (συνήθως 1 μήνας). Η Μίσθωση δεν ανανεώνεται κατά τη λήξη της. Ο Μισθωτής, εφόσον το επιθυμεί, θα πρέπει να συνάψει νέα Μίσθωση κατά ή μετά από τη λήξη της. Το Λογισμικό ενημερώνει τον χρήστη για την ημερομηνία λήξης της ισχύος της.

Μετά από τη λήξη της Μίσθωσης η Υπηρεσία παύει να χορηγείται.

5.       ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Η Εταιρεία εγγυάται ότι η Υπηρεσία θα λειτουργεί σύμφωνα με την περιγραφή της που βρίσκεται στην ιστοσελίδα:  www.art-cad.gr/AutoKenak.htm.
Το Λογισμικό θα λειτουργεί όπως ορίζεται στο συνοδευτικό ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι το Λογισμικό είναι απαλλαγμένο προβλημάτων, λογικών και τεχνικών σφαλμάτων και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση ζημιάς που θα προκληθεί από την χρήση του.

6.       ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Σε κάθε περίπτωση, η συνολική ευθύνη της Εταιρείας προς τον Συνδρομητή ή Μισθωτή, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος της αμοιβής που έχει καταβληθεί στην Εταιρεία για το δικαίωμα μίας Συνδρομής ή Μίσθωσης ή της τελευταίας ανανέωσης της Συνδρομής.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ν' απαιτήσει κάθε θετική ή αποθετική  ζημιά που θα προκληθεί από τη μη εφαρμογή των όρων της παρούσας Σύμβασης από τον Συνδρομητή ή Μισθωτή.

7.       ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η περιγραφή της Υπηρεσίας καθώς και οι προδιαγραφές λειτουργίας του Λογισμικού μπορούν να τροποποιούνται περιοδικά βάσει των νεώτερων εκδόσεων που θα αναπτύσσονται και θα τίθενται προς διάθεση στους Συνδρομητές ή Μισθωτές μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας. Είναι ευθύνη του Συνδρομητή ή Μισθωτή η παρακολούθηση της περιγραφής της Υπηρεσίας και των προδιαγραφών του Λογισμικού καθώς και η παραλαβή των νέων εκδόσεων του Λογισμικού.

Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας σε ποσοστό 99% ως μέσος όρος κάθε μήνα με εξαίρεση τις προγραμματισμένες διακοπές λόγω συντήρησης. Επειδή η άδεια χρήσης της Υπηρεσίας παρέχεται μέσω διαδικτύου (Internet) και επομένως υπόκειται σε περιορισμούς, καθυστερήσεις και άλλα προβλήματα που σχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία του διαδικτύου και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, διακοπές σύνδεσης και άλλες βλάβες που μπορεί να προκύψουν από τις ανωτέρω αιτίες.

Η Υπηρεσία μπορεί να διακόπτεται για εργασίες προγραμματισμένης συντήρησης. Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να περιορίζει στο ελάχιστο τέτοιες διακοπές και να εκτελεί εργασίες συντήρησης σε ώρες περιορισμένης ζήτησης. Οι διακοπές της Υπηρεσίας για εργασίες προγραμματισμένης συντήρησης δεν θα διαρκούν περισσότερο από τέσσερις ώρες και θα γίνονται το πολύ μία φορά ανά μήνα.

8.   ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Συνδρομητής ή Μισθωτής εφόσον συνάψει συνδρομή ή μίσθωση στην Υπηρεσία, συμφωνεί και αποδέχεται να λαμβάνει μέσω διαδικτύου ή άλλου τρόπου περιοδικές ανακοινώσεις σχετικές με την Υπηρεσία και επίσης συμφωνεί ότι η Εταιρεία μπορεί να τον συμπεριλάβει στο ενδεικτικό πελατολόγιο της Υπηρεσίας αυτής.

Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας (ART) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα:
www.art-cad.gr/ArtDataProtection.htm.

9.       ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Εταιρεία δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της, χωρίς να έχει την υποχρέωση καταβολής στον Συνδρομητή ή Μισθωτή οποιουδήποτε ποσού που έχει καταβάλλει αυτός κατά τη διάρκεια ισχύος της Συνδρομής. Σε περίπτωση καταγγελίας, η Εταιρεία μπορεί να διακόψει την πρόσβαση του Συνδρομητή ή Μισθωτή στην Υπηρεσία μετά από έγγραφη ειδοποίηση του Συνδρομητή ή Μισθωτή 30 ημέρες πριν τη διακοπή.

Η Εταιρεία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας σύμβασης και διακοπής της πρόσβασης του Συνδρομητή ή Μισθωτή στην Υπηρεσία χωρίς καμία ειδοποίηση προς τον Συνδρομητή ή Μισθωτή, στις επόμενες περιπτώσεις:

  • σε περίπτωση μη εξόφλησης της αξίας της Συνδρομής ή Μίσθωσης,

  • σε περίπτωση παραβίασης από τον Συνδρομητή ή Μισθωτή των όρων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων χρήσης της παρούσας σύμβασης.

Η καταγγελία της παρούσας Σύμβασης δεν απαλλάσσει τον Συνδρομητή ή Μισθωτή από την εξόφληση τυχόν εκκρεμών οφειλών του.

10.   ΔΙΑΦΟΡΑ

α. Μη μεταβίβαση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του Συνδρομητή ή Μισθωτή που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση απαγορεύεται ρητά να μεταβιβαστούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή μέσον προς οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας.

β. Ανωτέρα βία. Καθυστέρηση ή αδυναμία ενός εκ των συμβαλλόμενων μερών να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του (πλην των οικονομικών υποχρεώσεων) λόγω αποδεδειγμένου γεγονότος ανωτέρας βίας, δεν συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασης.

γ. Ο Συνδρομητής ή Μισθωτής δήλωσε ότι πριν από την υπογραφή της Σύμβασης έλαβε πλήρη γνώση των παροχών της Υπηρεσίας και των όρων της σύμβασης και αποδέχθηκε πλήρως και ανεπιφυλάκτως τα ανωτέρω.

δ. Οποιαδήποτε θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση, τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι υπόκεινται στην Ελληνική νομοθεσία.

ε. Μόνα αρμόδια για την επίλυση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία, εφαρμογή και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, ακόμα και σε περιπτώσεις της ειδικής δωσιδικίας, είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ: ΙΟΥΛΙΟΣ 2020


ART – Εταιρεία Αρχιτεκτονικών Εφαρμογών Ε.Π.Ε.
Πλατεία Βικτωρίας 7
104 34 Αθήνα

 
 
Επιστροφή